THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ...
Điều lệ Công ty 2019 Tải về bản đầy đủ: ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2019...
(Bổ sung thông tin 12.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu: 1. Tài liệu bổ sung Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019...
(Bổ sung thông tin 10.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 TÀI LIỆU: 1. Đơn đề cử ông Nguyễn Thanh Tùng để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021....
(Bổ sung thông tin 09.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 TÀI LIỆU: 1. Đơn đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2016- 2021 2. Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty....
(Bổ sung thông tin 22.11) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu: 1. Tờ trình số 02: V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị...
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng...
Thông báo ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ...
Biên bản Hội đồng Quản trị, phiên họp thứ 8 ...
Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị, phiên họp thứ 8 ...
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106