THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Báo cáo tài chính Quý III Năm 2022 /images/ckeditor/files/Bao%20cao%20tai%20chinh/BCTC%20Q3%202022.pdf...
Giải trình biến động Quý III Năm 2022 /images/ckeditor/files/Bao%20cao%20tai%20chinh/Giai%20trinh%20bien%20dong%20%20Q3%202022.pdf...
Thông báo về việc trả cổ tức năm 2022 THÔNG BÁO NGÀY TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Bổ sung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022 >>TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động SXKD 6 tháng năm 2022 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2022 SO VỚI 6 THÁNG NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính 6 tháng 2022 sau kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2022 (SAU KIỂM TOÁN) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2021 ...
Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng năm 2ang2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý II/2022 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Ký hợp đồng kiểm toán KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Công bố Thông tin: Quyết định xử phạt về Thuế >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106