THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Bổ sung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022 >>TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động SXKD 6 tháng năm 2022 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2022 SO VỚI 6 THÁNG NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính 6 tháng 2022 sau kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2022 (SAU KIỂM TOÁN) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2021 ...
Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng năm 2ang2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý II/2022 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Ký hợp đồng kiểm toán KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Công bố Thông tin: Quyết định xử phạt về Thuế >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte năm 2022 ...
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Lần thứ 11) ...
Thay đổi nhân sự Công bố Thông tin THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG BỐ THÔNG TIN >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106