THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Báo cáo tài chính

Báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD Quý 1.2020 ...
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Báo cáo thường niên năm 2019 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 ...
Báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2019 ...
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 sau Kiểm toán ...
Giải trình biến động số dư Quý II-2019 Thông báo giải trình biến động Quý II-2019...
Báo cáo tài chính Quý II-2019 Link download tài liệu...
Thông báo chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2019 ...
Báo cáo tài chính Quý 1/2019 và giải trình biến động Q1/2019 Báo cáo tài chính Quý I - 2019  >>> BCTC Q120190001-Quy I-2019...
Báo cáo thường niên năm 2018 Báo cáo thường niên năm 2018>>>  bao cao thuong nien 2018...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428