THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Báo cáo tài chính

Báo cáo giải trình biến động SXKD Quý 1 năm 2022 ...
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính năm 2021 (Sau kiểm toán) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (Sau Kiểm toán) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động tài chính (sau kiểm toán) GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG TÀI CHÍNH (Sau Kiểm toán) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý IV/2021 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 TẢI VỀ XEM CHI TIẾT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III - 2021...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý III/2021 TẢI VỀ XEM CHI TIẾT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SXKD QUÝ III - 2021...
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 (sau kiểm toán) BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2021 (Sau kiểm toán) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý II/2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2021 >> TẢI VỀ XEM ĐẦY ĐỦ <<...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106