THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tin tức - Sự kiện

Thông báo chào giá cạnh tranh cung cấp áo phông, áo mưa ...
Hội khỏe cán bộ CNVLĐ Công ty năm 2019 Ngày 09/11/2019, C ông ty cổ phần Cao su Sao Vàng tổ chức Hội khỏe cán bộ Công nhân lao động n ăm 2019 nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào luyện tập, thi đấu thể thao, nâng cao sức khoẻ ...
Thông báo chào thầu: Cung cấp thiết bị, thay thế, cải tạo hệ thống PLC, hệ thống tải than đen máy Luyện kín 270L Công ty CP Cao su Sao Vàng thông báo mở thầu cạnh tranh rút gọn gói thầu thực hiện phương án: "Cung cấp thiết bị, thay thế và cải tạo nâng cấp hệ điều khiển PLC, hệ thống tải than đen các dây chuyền máy Luyện kín 270L số 1, số 2 tại Xí nghiệp Luyện X...
Thông báo ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ...
Biên bản Hội đồng Quản trị, phiên họp thứ 8 ...
Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị, phiên họp thứ 8 ...
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019...
Giải pháp triển khai Hóa đơn điện tử Tải về bản đầy đủ...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 sau Kiểm toán ...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III-2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III-2019...
Giải trình biến động số dư Quý II-2019 Thông báo giải trình biến động Quý II-2019...
Hotline
Hotline:
(+84) 243 858 3656  (+84) 243 858 3428