THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Giải trình biến động Quý I năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Báo cáo thường niên năm 2022 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Báo cáo tài chính năm 2022 và giải trình biến động kết quả SXKD sau kiểm toán năm 2022 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý 4 năm 2022 Xem chi tiết tại đây...
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 Xem chi tiết tại đây...
Báo cáo tài chính Quý III Năm 2022 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
Giải trình biến động Quý III Năm 2022 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
Thông báo về việc trả cổ tức năm 2022 THÔNG BÁO NGÀY TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Bổ sung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022 >>TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106