THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2019 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Thông báo ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ...
Quyết định thành lập Công ty CP Sao Vàng - Hoành Sơn ...
Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ...
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 ...
Báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2019 ...
Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty ...
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng ...
Quyết định giao Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh Quý I-2020 ...
Thông báo v/v miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 ...
Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty ...
Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428