THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Thông báo ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ...
Biên bản Hội đồng Quản trị, phiên họp thứ 8 ...
Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị, phiên họp thứ 8 ...
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 sau Kiểm toán ...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III-2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III-2019...
Giải trình biến động số dư Quý II-2019 Thông báo giải trình biến động Quý II-2019...
Báo cáo tài chính Quý II-2019 Link download tài liệu...
Thông báo chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2019 ...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ...
Thông báo : Bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công Ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng Nội dung chi tiết kèm các tài liệu liên quan theo file đính kèm dưới đây: 1. CBTT SRC 2. Q_ phe duyet phuong an SRC 3. QD phe duyet de an tai co cau Vinachem 4. Cong van xac nhan so huu co phan SRC 5. Chung thu TDG SRC 6. Uy quyen Kiem toan 7. SRC_17...
Hotline
Hotline:
(+84) 243 858 3656  (+84) 243 858 3428