THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty ...
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng ...
Quyết định giao Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh Quý I-2020 ...
Thông báo v/v miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 ...
Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty ...
Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ...
Điều lệ Công ty 2019 Tải về bản đầy đủ: ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2019...
(Bổ sung thông tin 12.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu: 1. Tài liệu bổ sung Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019...
(Bổ sung thông tin 10.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 TÀI LIỆU: 1. Đơn đề cử ông Nguyễn Thanh Tùng để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021....
(Bổ sung thông tin 09.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 TÀI LIỆU: 1. Đơn đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2016- 2021 2. Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty....
(Bổ sung thông tin 22.11) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu: 1. Tờ trình số 02: V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị...
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428