THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Ký hợp đồng kiểm toán KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Công bố Thông tin: Quyết định xử phạt về Thuế >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte năm 2022 ...
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Lần thứ 11) ...
Thay đổi nhân sự Công bố Thông tin THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG BỐ THÔNG TIN >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Nghị quyết phiên họp lần thứ 4 năm 2022 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Quyết định thôi kiêm chức Kế toán Trưởng Công ty Quyết định bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty...
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Điều lệ tổ chức và Hoạt động ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT << 1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022...
Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 - 2026 >> TẢI VỀ XEM CHI TIÊT < <...
Báo cáo giải trình biến động SXKD Quý 1 năm 2022 ...
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106