THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2018 Báo cáo thường niên năm 2018>>> bao cao thuong nien 2018...
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018 Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018 >>> BCTC sau KT 20180001-s...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Q4/2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Q4/2018 >>> KH Q42018...
Giải trình biến động sản xuất kinh doanh Q3/2018 và kế hoạch sản xuất kinh daonh quý 4 năm 2018 Giải trình biến động sản xuất kinh doanh Q3/2018 và kế hoạch sản xuất kinh daonh quý 4 năm 2018 >>> giatrinhbiendongQ320180001...
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 Báo cáo tài chính Quý III - 2018 >>> BCTC Q320180001...
Báo cáo tài chính sau kiểm toán Q22018 Báo cáo tài chính sau kiểm toán Q22018 >> BCTC sau KT Q220180001...
Giải trình biến động KQ SXKD Q2/2018 ...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 ...
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 BCTC Q320180001...
Thông báo lựa chọn công ty kiểm toán Thong bao lua chon cong ty kiem toan...
Điều lệ 2018, Quy chế nội bộ quản trị Điều lệ 2018 >>> Điều lệ 2018 Quy chế nội bộ quản trị công ty >>> QC QT nội bộ 2018...
Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ xung thành viên HĐQT ...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106