THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Giải trình biến động sản xuất kinh doanh Q3/2018 và kế hoạch sản xuất kinh daonh quý 4 năm 2018 Giải trình biến động sản xuất kinh doanh Q3/2018 và kế hoạch sản xuất kinh daonh quý 4 năm 2018 >>> giatrinhbiendongQ320180001...
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 Báo cáo tài chính Quý III - 2018 >>> BCTC Q320180001...
Báo cáo tài chính sau kiểm toán Q22018 Báo cáo tài chính sau kiểm toán Q22018 >> BCTC sau KT Q220180001...
Giải trình biến động KQ SXKD Q2/2018 ...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 ...
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 BCTC Q320180001...
Thông báo lựa chọn công ty kiểm toán Thong bao lua chon cong ty kiem toan...
Điều lệ 2018, Quy chế nội bộ quản trị Điều lệ 2018 >>> Điều lệ 2018 Quy chế nội bộ quản trị công ty >>> QC QT nội bộ 2018...
Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ xung thành viên HĐQT ...
Biên bản đại hội cổ đông 2018 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 BB hop ĐHĐCĐ 2018 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 NQ ĐHĐCĐ 2018...
Báo cáo tài chính Quý I – 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II -2018 Báo cáo tài chính Quý I- 2018 BCTC Q1 20180001 Giải trình Quý I-2018 Giai Trinh Q12018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II -2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Q22018...
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Các văn bản bổ xung kèm theo dưới dây. Điều lệ Quy chế nội bộ Tờ trình BCTC 2017 Tờ Trình chia LN và CT 2017 Tờ trình Kế hoạch LN, CT 2018Tờ trình sửa đổi ĐL, Quy chế QT Tờ trình thù lao 2018 Báo cáo thù lao 2017 Báo cáo của BKS Biên bản ĐH (Dự thảo)...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106