THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Thông báo chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2019 ...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ...
Thông báo : Bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công Ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng Nội dung chi tiết kèm các tài liệu liên quan theo file đính kèm dưới đây: 1. CBTT SRC 2. Q_ phe duyet phuong an SRC 3. QD phe duyet de an tai co cau Vinachem 4. Cong van xac nhan so huu co phan SRC 5. Chung thu TDG SRC 6. Uy quyen Kiem toan 7. SRC_17...
Nghị Quyết và Biên Bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019...
Báo cáo tài chính Quý 1/2019 và giải trình biến động Q1/2019 Báo cáo tài chính Quý I - 2019 >>> BCTC Q120190001-Quy I-2019...
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Các văn bản bổ sung kèm theo dưới đây: 1.CV tổ chức ĐH 2.Giấy mời dự ĐH 3.Giấy uỷ quyền của CĐ 4.Chương trình ĐH 5.BC Ban điều hành 6.BC của BKS 7.BC của HĐQT 8.Dự thảo QC tổ chức ĐH 9.Dự thảo QC Bầu cử 10.BC thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, TK 2018 11.T...
Thông báo ngày chốt DS dự ĐHĐCĐ 2019 ...
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh >>> Thay doi DKKD 2019...
Báo cáo thường niên năm 2018 Báo cáo thường niên năm 2018>>> bao cao thuong nien 2018...
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018 Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018 >>> BCTC sau KT 20180001-s...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Q4/2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Q4/2018 >>> KH Q42018...
Giải trình biến động sản xuất kinh doanh Q3/2018 và kế hoạch sản xuất kinh daonh quý 4 năm 2018 Giải trình biến động sản xuất kinh doanh Q3/2018 và kế hoạch sản xuất kinh daonh quý 4 năm 2018 >>> giatrinhbiendongQ320180001...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106