THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ...
Đăng ký cuôi ngày tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ...
Bổ sung thông tin thuyết minh BCTC ...
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016 Xem tại đây >>> Bao-cao-TC-sau-KT-nam-20160001.c...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý IV năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 BCTC-quy-4-nam-2016.compressed...
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng trả cổ tức bằng tiền ...
Công bố thông tin về việc thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Xem tại đây...
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 Xem tại đây...
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng trả cổ tức bằng tiền Xem tại đây...
Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 Xem tại đây...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106