THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2014 Xem tại đây...
Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Xem tại đây...
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 Xem tại đây...
Quy chế Công ty CP Cao Su Sao Vàng QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY (Ban hành theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng quản trị) Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng được xây dựng theo các că...
Điều lệ tổ chức Công ty CP Cao Su Sao Vàng ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG - Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn cứ vào Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ tài chính về v...
Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế TẢI VỀ ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106