THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày đăng: 12:05 21/05/2015
CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

                    Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 908/ TB-CSSV
 
V/v: Thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2015.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu)

 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG.

Trụ sở chính: Số 231 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.38583656, Fax: 04.38583644, DĐ: 0913082546

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng

Mã chứng khoán: SRC

Mã ISIN: VN000000SRC6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

 

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 06 năm 2015.

  1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

- Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.

  1. Nội dung cụ thể:
  2. Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 6 năm 2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (vào các ngày làm việc trong tuần)từ ngày 25 tháng 6 năm 2015 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.

  1. Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 100 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và được thanh toán bằng tiền cho cổ đông.

- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 15 cổ phiếu, được chia cổ tức 01 cổ phiếu mới, 0,5 cổ phiếu lẻ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và thanh toán bằng tiền cho cổ đông là: 0,5 cổ phiếu x 10.000 đồng = 5.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng và phải xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần đang sở hữu, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.

 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, Số 231 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Hoacssv@yahoo.com.vn

 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- SGDCK TP Hồ Chí Minh

- Lưu HĐQT, VT

- Đăng website Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Người đại diện theo pháp luật)

 

 

Mai Chiến Thắng

Vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây


Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106