THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Ngày đăng: 10:03 24/03/2022
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022
>> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<

* Tài liệu gồm:
 1. Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 3 năm 2022.
 2. Giấy mời tham dự ĐHCĐ năm 2022.
 3. Giấy đăng ký hoặc Uỷ quyền dự họp ĐHCĐ năm 2022.
 4. Dự thảo Chương trình Đại hội.
 5. Quy chế tổ chức và biểu quyết.
 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
 7. Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh.
 8. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.
 9. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
 11. Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021.
 12. Tờ trình kế hoạch SXKD, Lợi nhuận và cổ tức năm 2022.
 13. Tờ trình thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021.
 14. Tờ trình thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.
 15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 17. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS.
 18. Thông báo về đề cử, ứng cử và bổ sung thành viên BKS.
 19. Sơ yếu lý lịch, Đơn ứng cử, Giấy đề cử, Biên bản họp nhóm đề cử  
 20. Thẻ / Phiếu biểu quyết / Phiếu bầu cử.
 21. Nghị quyết Đại hội.

Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106