THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng: 12:04 10/04/2019

Giay moi ĐHCĐ-2019-1

Giay moi ĐHCĐ-2019-2

Các văn bản bổ sung kèm theo dưới đây:

1.CV tổ chức ĐH

2.Giấy mời dự ĐH

3.Giấy uỷ quyền của CĐ

4.Chương trình ĐH

5.BC Ban điều hành

6.BC của BKS

7.BC của HĐQT

8.Dự thảo QC tổ chức ĐH

9.Dự thảo QC Bầu cử

10.BC thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, TK 2018

11.Tờ trình KH lợi nhuận Cổ tức 2019

12.Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, TK 2019

13.Tờ trình lựa chọn Cty Kiểm toán độc lập

14.Đơn từ nhiệm Ô. T Anh – HĐQT

15.Đơn từ nhiệm Ô. Dũng – BKS

16.Đơn từ nhiệm Ô.Tùng – BKS

17.Mẫu đơn đề cử, ứng cử TV.HĐQT, BKS

18.Dự thảo BB

19.Dự thảo NQ

20.Tờ trình BCTC 2018

21.Dự kiến phân chia LN 2018

22.Đơn ĐN miễn nhiệm TV HĐQT

23. Đơn đề cử ứng viên kèm lý lịch

24. Đơn đề cử ứng viên BKS của cổ đông TĐ HCVN

25. Ý kiến về nhân sự của cổ đông TĐ HCVN

 


Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428