THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng: 12:04 14/04/2017

1.CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

 

2.QUY CHẾ-page-0012.QUY CHẾ-page-0022.QUY CHẾ-page-0032.QUY CHẾ-page-004

 

2.QUY CHẾ-page-005

 

 

 

 

Giay moi dai hoi 001Giay moi dai hoi -002

 

 

 

Giay uy quyen - 001

 

Giay uy quyen 02

 

5.BÁO CÁO BĐH-page-0015.BÁO CÁO BĐH-page-0025.BÁO CÁO BĐH-page-0035.BÁO CÁO BĐH-page-0045.BÁO CÁO BĐH-page-0055.BÁO CÁO BĐH-page-0065.BÁO CÁO BĐH-page-0075.BÁO CÁO BĐH-page-0085.BÁO CÁO BĐH-page-0095.BÁO CÁO BĐH-page-0105.BÁO CÁO BĐH-page-011

 

 

 

Bao cao HĐQT -page 01Bao cao HĐQT -page 02Bao cao HĐQT -page 03Bao cao HĐQT -page 04Bao cao HĐQT -page 05

 

 

 

Bao cao ban kiem soat-page-001Bao cao ban kiem soat-page-002Bao cao ban kiem soat-page-003Bao cao ban kiem soat-page-004Bao cao ban kiem soat-page-005Bao cao ban kiem soat-page-006Bao cao ban kiem soat-page-007

Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh Nam

 

 

9. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN-page-001 

 

 

10.TỜ TRÌNH -CHIA LỢI NHUẬN & CỔ TỨC 2016

 

 

11.TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN & CỔ TỨC 2017

 

 

 

 

12.BÁO CÁO THU NHẬP & THÙ LAO HĐQT, BKS THƯ KÝ 2016

 

 

 

13.TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ 2017

 

 

 

14.TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CTY KIỂM TOÁN -page-0114.TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CTY KIỂM TOÁN -page-02

 

 

 

15.PHIẾU BIỂU QUYẾT

 

 

 

16. DỰ THẢO BIÊN BẢN-page-00116. DỰ THẢO BIÊN BẢN-page-00216. DỰ THẢO BIÊN BẢN-page-00316. DỰ THẢO BIÊN BẢN-page-00416. DỰ THẢO BIÊN BẢN-page-005

 

 

 

17. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT-page-00117. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT-page-00217. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT-page-00317. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT-page-00417. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT-page-005

 


Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428