THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 12:04 17/04/2018

Giấy mời đại hội cổ đông 2018

Các văn bản bổ xung kèm theo dưới dây.

 Điều lệ

Quy chế nội bộ

Tờ trình BCTC 2017

Tờ Trình chia LN và CT 2017

Tờ trình Kế hoạch LN,

CT 2018Tờ trình sửa đổi ĐL,

Quy chế QT

Tờ trình thù lao 2018

Báo cáo thù lao 2017

Báo cáo của BKS

Biên bản ĐH (Dự thảo)

Chương trình,nội dung ĐH

Giấy uỷ quyền

Mẫu giấy đề cử HĐQT

Nghị quyết (Dự thảo)

Quy chế Bầu cử Bổ sung(dự thảo)

Quy chế ĐH (Dự thảo)

Tờ trình lựa chọ Cty KToán

Tóm tắt Cổ đông chốt ngày 06-04-2018

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của TGĐ

Nghị Quyết phiên họp thứ 5

Sơ Yếu LL ứng viên HĐQT


Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106