THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 11:05 18/05/2020

 1. Nghị quyết thông qua các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020
 2. Giấy mời họp
 3. Giấy đăng ký họp hoặc Ủy quyền
 4. Dự thảo Chương trình Đại hội
 5. Dự thảo Quy chế tổ chức và Biểu quyết
 6. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng Quản trị
 7. Dự thảo Báo cáo của Ban Điều hành
 8. Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát
 9. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính
 10. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019
 11. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2020
 12. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019
 13. Tờ trình thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020
 14. Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty
 15. Tờ trình của Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán
 16. Đơn từ nhiệm của Ông Lâm Thái Dương
 17. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
 18. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị
 19. Mẫu biên bản họp nhóm đề cử
 20. Mẫu giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần
 21. Mẫu đơn ứng cử, giấy để cử
 22. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên
 23. Dự thảo Quy chế bầu cử, ứng cử
 24. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
 25. Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông
 26. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106