THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Đại hội đồng cổ đông

Nghị Quyết và Biên Bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019...
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Các văn bản bổ sung kèm theo dưới đây: 1.CV tổ chức ĐH 2.Giấy mời dự ĐH 3.Giấy uỷ quyền của CĐ 4.Chương trình ĐH 5.BC Ban điều hành 6.BC của BKS 7.BC của HĐQT 8.Dự thảo QC tổ chức ĐH 9.Dự thảo QC Bầu cử 10.BC thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, TK 2018 11.T...
Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ xung thành viên HĐQT ...
Biên bản đại hội cổ đông 2018 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018   BB hop ĐHĐCĐ 2018 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018   NQ ĐHĐCĐ 2018...
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Các văn bản bổ xung kèm theo dưới dây.  Điều lệ Quy chế nội bộ Tờ trình BCTC 2017 Tờ Trình chia LN và CT 2017 Tờ trình Kế hoạch LN, CT 2018Tờ trình sửa đổi ĐL, Quy chế QT Tờ trình thù lao 2018 Báo cáo thù lao 2017 Báo cáo của BKS Biên bản ĐH (Dự thảo...
Công bố tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công bố tổ chức đại hội cổ đông năm 2018...
Thông báo ngày cuối cùng đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2018 TB ngày chốt DS CĐ dự ĐHĐCĐ 2018...
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017    Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2017                 BB DHCD 2017    Nghị quyết đại hội đồng   cổ đông năm 2017         NQ DHCD2017...
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017                                                                                    ...
Đăng ký cuôi ngày tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ...
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem tại đây...
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem tại đây...
Hotline
Hotline:
(+84) 243 858 3656  (+84) 243 858 3428