THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2020 >> TẢI VỀ ĐỂ XEM CHI TIẾT << 1. Nghị quyết về việc thống nhất trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu. 2. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền....
Công bố Thông tin sau Đại hội đồng cổ đồng thường niên SRC 2021 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tài liệu bầu cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cao su Sa...
(Bổ sung thông tin 23/4) Đề cử thành viên BKS >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << Đề cử thành viên Ban Kiểm soát...
(Bổ sung thông tin 16/4) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << Lựa chọn công ty kiểm toán...
(Bổ sung thông tin 16.4) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << V/v Đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty...
(Bổ sung thông tin 13.4) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << V/v Đề cử ứng viên bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty...
(Bổ sung thông tin 12.4) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << V/v Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty...
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 TÀI LIỆU KÈM THEO Giấy mời Chương trình Đại hội Giấy đăng ký dự họp - ủy quyền Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Báo cáo của Hội đồng Quản trị Báo cáo của Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban Điều hành Tờ trình lựa c...
Thông báo ngày đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ...
Thông báo trả cổ tức năm 2019 NGHỊ QUYẾT TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN...
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020....
Quy chế dự thảo Ứng cử, Bầu cử TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106