THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Đại hội đồng cổ đông

(Bổ sung thông tin 13.4) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << V/v Đề cử ứng viên bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty...
(Bổ sung thông tin 12.4) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << V/v Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty...
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 TÀI LIỆU KÈM THEO Giấy mời Chương trình Đại hội Giấy đăng ký dự họp - ủy quyền Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Báo cáo của Hội đồng Quản trị Báo cáo của Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban Điều hành Tờ trình lựa c...
Thông báo ngày đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ...
Thông báo trả cổ tức năm 2019 NGHỊ QUYẾT TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN...
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020....
Quy chế dự thảo Ứng cử, Bầu cử TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ...
Công văn chấp thuận việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ...
Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ...
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ...
TB HOÃN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428