THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Đại hội đồng cổ đông

Thông báo v/v miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 ...
Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ...
(Bổ sung thông tin 12.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu: 1. Tài liệu bổ sung Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019...
(Bổ sung thông tin 10.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 TÀI LIỆU: 1. Đơn đề cử ông Nguyễn Thanh Tùng để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021....
(Bổ sung thông tin 09.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 TÀI LIỆU: 1. Đơn đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2016- 2021 2. Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty....
(Bổ sung thông tin 22.11) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu: 1. Tờ trình số 02: V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị...
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng...
Nghị Quyết và Biên Bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019...
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Các văn bản bổ sung kèm theo dưới đây: 1.CV tổ chức ĐH 2.Giấy mời dự ĐH 3.Giấy uỷ quyền của CĐ 4.Chương trình ĐH 5.BC Ban điều hành 6.BC của BKS 7.BC của HĐQT 8.Dự thảo QC tổ chức ĐH 9.Dự thảo QC Bầu cử 10.BC thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, TK 2018 11.T...
Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ xung thành viên HĐQT ...
Biên bản đại hội cổ đông 2018 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018   BB hop ĐHĐCĐ 2018 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018   NQ ĐHĐCĐ 2018...
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Các văn bản bổ xung kèm theo dưới dây.  Điều lệ Quy chế nội bộ Tờ trình BCTC 2017 Tờ Trình chia LN và CT 2017 Tờ trình Kế hoạch LN, CT 2018Tờ trình sửa đổi ĐL, Quy chế QT Tờ trình thù lao 2018 Báo cáo thù lao 2017 Báo cáo của BKS Biên bản ĐH (Dự thảo...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428