THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Đại hội đồng cổ đông

Thông báo ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ...
Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ...
Thông báo v/v miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 ...
Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ...
(Bổ sung thông tin 12.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu: 1. Tài liệu bổ sung Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019...
(Bổ sung thông tin 10.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 TÀI LIỆU: 1. Đơn đề cử ông Nguyễn Thanh Tùng để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021....
(Bổ sung thông tin 09.12) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 TÀI LIỆU: 1. Đơn đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2016- 2021 2. Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty....
(Bổ sung thông tin 22.11) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu: 1. Tờ trình số 02: V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị...
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng...
Nghị Quyết và Biên Bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019...
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Các văn bản bổ sung kèm theo dưới đây: 1.CV tổ chức ĐH 2.Giấy mời dự ĐH 3.Giấy uỷ quyền của CĐ 4.Chương trình ĐH 5.BC Ban điều hành 6.BC của BKS 7.BC của HĐQT 8.Dự thảo QC tổ chức ĐH 9.Dự thảo QC Bầu cử 10.BC thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, TK 2018 11.T...
Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ xung thành viên HĐQT ...
Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428