THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày đăng: 04:04 01/04/2021


TÀI LIỆU KÈM THEO
 
 1. Giấy mời
 2. Chương trình Đại hội
 3. Giấy đăng ký dự họp - ủy quyền
 4. Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết
 5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính
 6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
 7. Báo cáo của Ban Kiểm soát
 8. Báo cáo của Ban Điều hành
 9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 
 10. Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2021
 11. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2021
 12. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2020
 13. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021
 14. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
 15. Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ 
 16. Điều lệ Công ty năm 2021
 17. Phụ lục Điều lệ Công ty năm 2021
 18. Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ
 19. Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2021
 20. Phụ lục Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2021
 21. Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT
 22. Quy chế Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021
 23. Phụ lục Quy chế Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021
 24. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát
 25. Quy chế Ban kiểm soát năm Công ty năm 2021
 26. Phụ lục Quy chế Ban Kiểm soát Công ty năm 2021
 27. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
 28. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
 29. Các mẫu biểu phục vụ ứng cử và đề cử
 30. Các mẫu biểu thẻ, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
 31. Nghị quyết Đại hội

Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428