THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu SRC Xem tại đây...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý III năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý III năm 2016 Xem tại đây >>> Bao-Cao-Tai-Chinh-Quy-3-nam-2016.c...
Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Xem tại đây...
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Xem tại đây...
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành thêm cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH Xem tại đây...
Quyết định về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Xem tại đây...
Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ Xem tại đây...
Công bố thông tin về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016 Xem tại đây...
Công bố thông tin: Kế hoạch SXKD quý III năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2016 Xem tại đây...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý II năm 2016 Xem tại đây...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106