THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Báo cáo tài chính quý I năm 2016 Xem tại đây...
Tờ trình: V/v Ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn Xem tại đây...
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem tại đây...
Giấy đề cử: V/v Đề cử người tham gia HĐQT/BKS Công ty Xem tại đây...
Tờ trình: V/v Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2016 Xem tại đây...
Tờ trình: V/v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Xem tại đây...
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem tại đây...
Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 Xem tại đây...
Mẫu giấy đề cử: V/v Đề cử người tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 Xem tại đây...
Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 Xem tại đây...
Tờ trình: V/v Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 Xem tại đây...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106