THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Công bố tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công bố tổ chức đại hội cổ đông năm 2018...
Thông báo ngày cuối cùng đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2018 TB ngày chốt DS CĐ dự ĐHĐCĐ 2018...
Báo cáo tài chính 2017, báo cáo thường niên 2017 Báo cáo tài chính năm 2017 BCTC 2017 Sau KT Báo cáo thường niên năm 2017 Bao Cao Thuong Nien 20170001...
Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 3 năm 2018 Nghi quyet hop DHCD lan 3...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý IV năm 2017 Giai trinh bien dong Q4...
Báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2017 BC KQKD Q4 2017...
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 Báo cáo tài chính Quý III/2017 BCTC Q3 2017...
NQ tạm ứng cổ tức 2017, thông báo ngày ĐK cuối cùng tạm ứng cổ tức 2017 ...
Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức 2016 ...
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 BB DHCD 2017 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017 NQ DHCD2017...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN – 2016 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 >>> Bao-cao-thuong-nien-2016.c...
BÁO CÁO KIỂM TOÁN (Năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2016) BÁO CÁO KIỂM TOÁN (Năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2016) >>> Bao-cao-kiem-toan - nam TC ket thuc 31.12.2016.c...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106