THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý I/2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
(Bổ sung thông tin 16/4) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << Lựa chọn công ty kiểm toán...
(Bổ sung thông tin 16.4) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << V/v Đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty...
(Bổ sung thông tin 13.4) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << V/v Đề cử ứng viên bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty...
(Bổ sung thông tin 12.4) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ << V/v Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty...
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 TÀI LIỆU KÈM THEO Giấy mời Chương trình Đại hội Giấy đăng ký dự họp - ủy quyền Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Báo cáo của Hội đồng Quản trị Báo cáo của Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban Điều hành Tờ trình lựa c...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 >> TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ << >> TẢI VỀ BẢN T IẾNG ANH <<...
Báo cáo tài chính năm 2020 (sau kiểm toán) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - SAU KIỂM TOÁN >> Tải về xem chi tiết <<...
Thông báo ngày đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ...
Báo cáo giải trình biến động SXKD Quý IV năm 2020 ...
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2020 TẢI VỀ ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ 1- BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 2- PHỤ LỤC...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106