THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Giấy đề cử ứng viên tham gia TV Ban Kiểm soát GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2026 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT << * Tài liệu gồm: Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 3 năm 2022. Giấy mời tham dự ĐHCĐ năm 2022. Giấy đăng ký hoặc Uỷ quyền dự họp ĐHCĐ năm 2022. Dự thảo Chương trình Đ...
Thông báo: Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính năm 2021 (Sau kiểm toán) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (Sau Kiểm toán) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động tài chính (sau kiểm toán) GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG TÀI CHÍNH (Sau Kiểm toán) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 ...
Thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỐT THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY >> TẢI XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý IV/2021 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 >> Tải xem chi tiết <<...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106