THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

TB Mời chào thầu: Hệ thống làm lạnh nước cưỡng bức

Ngày đăng: 10:05 14/05/2020
THÔNG BÁO MỜI CHÀO THẦU
Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống làm lạnh nước cưỡng bức
cho Dàn băng tải làm mát dây chuyền ép xuất phức hợp

Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428