THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

MỜI THẦU TRUNG TU BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ

Ngày đăng: 09:11 26/11/2020
MỜI THẦU CẠNH TRANH
TRUNG TU BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ HAI TỐC ĐỘ 1000/500kW 
MÁY CHÍNH DÂY CHUYỀN LUYỆN KÍN 270L SỐ 3 - XÍ NGHIỆP LUYỆN XUÂN HÒA

Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106