THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Xem tại đây...
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 908/ TB-CSSV V/v: Thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2015. THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng đ...
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Xem tại đây...
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông Thường Niên Công ty năm 2015 BIÊN BẢN Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng A/ Thời gian và địa điểm - Thời gian: 8h 15 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015 - Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng Số 231 Nguyễn Trãi, Quận T...
Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2014, các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 Xem tại đây...
Tờ trình V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Xem tại đây...
Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Xem tại đây...
Tờ trình V/v: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015 Xem tại đây...
Tờ trình V/v: Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2014 Xem tại đây...
Báo cáo V/v: Thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2014 Xem tại đây...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106