THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng trả cổ tức bằng tiền ...
Công bố thông tin về việc thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Xem tại đây...
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 Xem tại đây...
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng trả cổ tức bằng tiền Xem tại đây...
Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 Xem tại đây...
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu SRC Xem tại đây...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý III năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý III năm 2016 Xem tại đây >>> Bao-Cao-Tai-Chinh-Quy-3-nam-2016.c...
Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Xem tại đây...
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Xem tại đây...
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành thêm cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH Xem tại đây...
Quyết định về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Xem tại đây...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106