THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 sau Kiểm toán ...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III-2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III-2019...
Giải trình biến động số dư Quý II-2019 Thông báo giải trình biến động Quý II-2019...
Báo cáo tài chính Quý II-2019 Link download tài liệu...
Thông báo chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2019 ...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ...
Thông báo : Bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công Ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng Nội dung chi tiết kèm các tài liệu liên quan theo file đính kèm dưới đây: 1. CBTT SRC 2. Q_ phe duyet phuong an SRC 3. QD phe duyet de an tai co cau Vinachem 4. Cong van xac nhan so huu co phan SRC 5. Chung thu TDG SRC 6. Uy quyen Kiem toan 7. SRC_17...
Nghị Quyết và Biên Bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019...
Báo cáo tài chính Quý 1/2019 và giải trình biến động Q1/2019 Báo cáo tài chính Quý I - 2019 >>> BCTC Q120190001-Quy I-2019...
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Các văn bản bổ sung kèm theo dưới đây: 1.CV tổ chức ĐH 2.Giấy mời dự ĐH 3.Giấy uỷ quyền của CĐ 4.Chương trình ĐH 5.BC Ban điều hành 6.BC của BKS 7.BC của HĐQT 8.Dự thảo QC tổ chức ĐH 9.Dự thảo QC Bầu cử 10.BC thu nhập, thù lao HĐQT, BKS, TK 2018 11.T...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106