THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023...
Giải trình biến động kết quả SXKD Quý III năm 2023 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III NĂM 2023...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 sau kiểm toán XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY...
Giải trình biến động KQSXKD 6 tháng đầu năm 2023 sau kiểm toán XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY...
Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Giải trình biến động Quý II năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Giải trình biến động Quý I năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Báo cáo tài chính năm 2022 và giải trình biến động kết quả SXKD sau kiểm toán năm 2022 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý 4 năm 2022 Xem chi tiết tại đây...
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 Xem chi tiết tại đây...
Báo cáo tài chính Quý III Năm 2022 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106