THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính, giải trình biến động kết quả SXKD quý 3/2020 ...
Báo cáo tài chính 6 tháng 2020 (Sau kiểm toán) / Reviewed Interim Financial Statements Báo cáo tài chính 6 tháng 2020 (Sau kiểm toán) : TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ Reviewed Interim Financial Statements : DOWNLOAD...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý II/2020 ...
Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 (Trước kiểm toán) TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD Quý 1.2020 ...
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Báo cáo thường niên năm 2019 TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ...
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 ...
Báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2019 ...
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 sau Kiểm toán ...
Giải trình biến động số dư Quý II-2019 Thông báo giải trình biến động Quý II-2019...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106