THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý II-2019 Link download tài liệu...
Thông báo chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2019 ...
Báo cáo tài chính Quý 1/2019 và giải trình biến động Q1/2019 Báo cáo tài chính Quý I - 2019 >>> BCTC Q120190001-Quy I-2019...
Báo cáo thường niên năm 2018 Báo cáo thường niên năm 2018>>> bao cao thuong nien 2018...
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018 Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018 >>> BCTC sau KT 20180001-s...
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 Báo cáo tài chính Quý III - 2018 >>> BCTC Q320180001...
Báo cáo tài chính sau kiểm toán Q22018 Báo cáo tài chính sau kiểm toán Q22018 >> BCTC sau KT Q220180001...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 ...
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 BCTC Q320180001...
Báo cáo tài chính Quý I – 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II -2018 Báo cáo tài chính Quý I- 2018 BCTC Q1 20180001 Giải trình Quý I-2018 Giai Trinh Q12018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II -2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Q22018...
Báo cáo tài chính 2017, báo cáo thường niên 2017 Báo cáo tài chính năm 2017 BCTC 2017 Sau KT Báo cáo thường niên năm 2017 Bao Cao Thuong Nien 20170001...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý IV năm 2017 Giai trinh bien dong Q4...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106