THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 Xem tại đây...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý IV năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 Xem tại đây...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý III năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý III năm 2015 Xem tại đây...
Giải trình biến động kết quả SXKD trước và sau kiểm toán 6 tháng năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) 6 tháng đầu năm 2015 Xem tại đây...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý II năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý II năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý I năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 Xem tại đây...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106