THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Báo cáo thường niên năm 2022 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:...
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT << 1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022...
Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 - 2026 >> TẢI VỀ XEM CHI TIÊT < <...
Giấy đề cử ứng viên tham gia TV Ban Kiểm soát GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2026 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT << * Tài liệu gồm: Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 3 năm 2022. Giấy mời tham dự ĐHCĐ năm 2022. Giấy đăng ký hoặc Uỷ quyền dự họp ĐHCĐ năm 2022. Dự thảo Chương trình Đ...
Thông báo: Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 ...
Thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỐT THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Thông báo về việc trả cổ tức năm 2020 >> TẢI VỀ ĐỂ XEM CHI TIẾT << 1. Nghị quyết về việc thống nhất trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu. 2. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền....
Công bố Thông tin sau Đại hội đồng cổ đồng thường niên SRC 2021 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tài liệu bầu cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cao su Sa...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106