THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông tin công bố khác

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2022 THÔNG BÁO NGÀY TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2021 ...
Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng năm 2ang2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Ký hợp đồng kiểm toán KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Công bố Thông tin: Quyết định xử phạt về Thuế >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte năm 2022 ...
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Lần thứ 11) ...
Thay đổi nhân sự Công bố Thông tin THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG BỐ THÔNG TIN >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Nghị quyết phiên họp lần thứ 4 năm 2022 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Quyết định thôi kiêm chức Kế toán Trưởng Công ty Quyết định bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty...
Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY >> TẢI XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 >> Tải xem chi tiết <<...
Quyết định Thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ TẢI VỀ ĐỂ XEM CHI TIẾT...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106