THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Báo cáo tài chính

Giải trình biến động Quý III Năm 2022 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ <<...
Bổ sung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022 >>TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động SXKD 6 tháng năm 2022 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2022 SO VỚI 6 THÁNG NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính 6 tháng 2022 sau kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2022 (SAU KIỂM TOÁN) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động Sản xuất Kinh doanh Quý II/2022 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo giải trình biến động SXKD Quý 1 năm 2022 ...
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính năm 2021 (Sau kiểm toán) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (Sau Kiểm toán) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Giải trình biến động tài chính (sau kiểm toán) GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG TÀI CHÍNH (Sau Kiểm toán) >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021 >> TẢI VỀ XEM CHI TIẾT <<...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106