THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Mẫu giấy đề cử: V/v Đề cử người tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 Xem tại đây...
Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 Xem tại đây...
Tờ trình: V/v Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 Xem tại đây...
Tờ trình: V/v Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Xem tại đây...
Tờ trình: V/v Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tổng kết 5 năm của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 Xem tại đây...
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tổng kết 5 năm của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 Xem tại đây...
Báo cáo của HĐQT năm 2015 Xem tại đây...
Tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 Xem tại đây...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106