THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Điều lệ 2018, Quy chế nội bộ quản trị Điều lệ 2018 >>> Điều lệ 2018 Quy chế nội bộ quản trị công ty >>> QC QT nội bộ 2018...
Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ xung thành viên HĐQT ...
Biên bản đại hội cổ đông 2018 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 BB hop ĐHĐCĐ 2018 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 NQ ĐHĐCĐ 2018...
Báo cáo tài chính Quý I – 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II -2018 Báo cáo tài chính Quý I- 2018 BCTC Q1 20180001 Giải trình Quý I-2018 Giai Trinh Q12018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II -2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Q22018...
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Các văn bản bổ xung kèm theo dưới dây. Điều lệ Quy chế nội bộ Tờ trình BCTC 2017 Tờ Trình chia LN và CT 2017 Tờ trình Kế hoạch LN, CT 2018Tờ trình sửa đổi ĐL, Quy chế QT Tờ trình thù lao 2018 Báo cáo thù lao 2017 Báo cáo của BKS Biên bản ĐH (Dự thảo)...
Công bố tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công bố tổ chức đại hội cổ đông năm 2018...
Thông báo ngày cuối cùng đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2018 TB ngày chốt DS CĐ dự ĐHĐCĐ 2018...
Báo cáo tài chính 2017, báo cáo thường niên 2017 Báo cáo tài chính năm 2017 BCTC 2017 Sau KT Báo cáo thường niên năm 2017 Bao Cao Thuong Nien 20170001...
Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 3 năm 2018 Nghi quyet hop DHCD lan 3...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý IV năm 2017 Giai trinh bien dong Q4...
Báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2017 BC KQKD Q4 2017...
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 Báo cáo tài chính Quý III/2017 BCTC Q3 2017...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106