THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem tại đây...
Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem tại đây...
Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem tại đây...
Công bố thông tin: Nội dung Nghị quyết HĐQT số 33/NQ-HĐQT ngày 11/4/2016 Xem tại đây...
Báo cáo thường niên năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 Xem tại đây...
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem tại đây...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý IV năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 Xem tại đây...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 Xem tại đây...
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Xem tại đây...
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền Xem tại đây...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106