THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Cổ đông

NQ tạm ứng cổ tức 2017, thông báo ngày ĐK cuối cùng tạm ứng cổ tức 2017 ...
Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức 2016 ...
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 BB DHCD 2017 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017 NQ DHCD2017...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN – 2016 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 >>> Bao-cao-thuong-nien-2016.c...
BÁO CÁO KIỂM TOÁN (Năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2016) BÁO CÁO KIỂM TOÁN (Năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2016) >>> Bao-cao-kiem-toan - nam TC ket thuc 31.12.2016.c...
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ...
Đăng ký cuôi ngày tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ...
Bổ sung thông tin thuyết minh BCTC ...
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016 Xem tại đây >>> Bao-cao-TC-sau-KT-nam-20160001.c...
Giải trình biến động kết quả SXKD quý IV năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016 Xem tại đây...
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 BCTC-quy-4-nam-2016.compressed...
Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106