THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông Thường Niên Công ty năm 2015

Ngày đăng: 12:04 27/04/2015

BIÊN BẢN

Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

A/ Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8h 15 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Số 231 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

B/ Thành phần tham dự

- Thành phần: Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được TTLK chứng khoán VN chốt ngày 24/3/2015.

- Chủ tọa đại hội:

+ Ông Lê Văn Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty

+ Ông Mai Chiến Thắng – TVHĐQT, TGĐ Công ty

+ Ông Nguyễn Quang Hào – TV HĐQT, P.TGĐ Công ty

C/ Chương trình và nội dung Đại hội

Các thủ tục Đại hội

  1. Ông Nguyễn Văn Thịnh – TVHĐQT-TP Tổ chức nhân sự, cổ đông của Công ty, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:

- Số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt sở hữu hoặc sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.231.657 cổ phần trên tổng số 18.224.191 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,12 %

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện để tiến hành.

  1. Ông Nguyễn Quang Hào – TVHĐQT, P.Tổng giám đốc khai mạc Đại hội.
  2. Ông Lê Văn Cường – Chủ tọa Đại hội chỉ định : Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thư ký Công ty làm thư ký đại hội.
  3. Ông Lê Văn Cường – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm có:

- Ông Vũ Thanh Minh – Văn phòng công đoàn, cổ đông của Cty: Trưởng ban.

- Ông Trần Minh Tuấn – Văn phòng Công ty, cổ đông Cty: Thành viên.

- Bà Phạm Thị Yến – TV Ban kiểm soát, cổ đông Cty: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 12.231.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

  1. Đại hội thảo luận và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 12.231.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

  1. Đại hội thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 12.231.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Vui lòng xem toàn văn biên bản tại đây


Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106