THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Quy chế Công ty CP Cao Su Sao Vàng

Ngày đăng: 12:07 01/07/2013

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng quản trị)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

  1. Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng được xây dựng theo các căn cứ sau đây:
  2. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
  3. Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
  4. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
  5. Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
  6. Điều lệ của Công ty Cổ phần cao su Sao vàng được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 17/4/2013;
  7. Quy chế quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2010.

2/ Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần cao su Sao vàng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty.

Tải toàn văn Quy chế tại đây


Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428