THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Điều lệ tổ chức Công ty CP Cao Su Sao Vàng

Ngày đăng: 12:07 01/07/2013

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

– Căn cứ vào Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/ Trung tâm giao dịch chứng khoán;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao vàng ngày 23 tháng 3 năm 2010.

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty Cổ phần cao su sao vàng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và Quyết định số 2505/QĐ-TCCB ngày 01/08/2005 của Bộ công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty Cao su Sao vàng. Điều lệ này kế thừa và thay thế Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/3/2010.

Các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được thông qua một cách hợp lệ với pháp luật và Điệu lệ này sẽ là những quy tắc rằng buộc để tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này thông qua bởi các cổ đông của Công ty theo nghị quyết được thông qua hợp lệ tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23 tháng 06 năm 2012.

Vui lòng xem toàn văn Điều lệ tại đây


Hotline
Hotline:
0943 858 3656
Hotline:
043 858 3428