THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Các giấy chứng nhận

Chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  Xem tại đây
DANH SÁCH CÁC QUY CÁCH LỐP Ô TÔ SRC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI  TRƯỜNG LINH KIỆN Ô TÔ CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
STT        Tên sản phẩm Chỉ số tải/ Chỉ số tốc độ Download
1 5.50-13 SV717 102/100 K Xem tại đây
2 6.00-13 SV717 106/104 K Xem tại đây
3 6.00-14 SV717 108/106 K Xem tại đây
4 6.00-14 SV730 108/106 K Xem tại đây
5 6.00-15 SV717 113/111 K Xem tại đây
6 6.00-15 SV730 113/111 K Xem tại đây
7 6.50-16 SV717 114/112 K Xem tại đây
8 6.50-16 SV730 114/112 K Xem tại đây
9 7.00-16 SV717 123/121 K Xem tại đây
10 7.00-16 SV730 118/114 K Xem tại đây
11 7.50-16 SV717 131/128 K Xem tại đây
12 7.50-16 SV717 127/124 K Xem tại đây
13 7.50-16 SV730 127/124 K Xem tại đây
14 8.25-16 SV717 134/132 K Xem tại đây
15 8.25-16 SV717 131/128 K Xem tại đây
16 8.25-16 SV730 131/128 K Xem tại đây
17 8.25-20 SV617 138/134 K Xem tại đây
18 9.00-20 SV617 144/141 K Xem tại đây
19 9.00-20 SV648 144/141 K Xem tại đây
20 10.00-20 SV617 150/146 K Xem tại đây
21 10.00-20 SV648 150/146 K Xem tại đây
22 11.00-20 SV617 160/157 K Xem tại đây
23 11.00-20 SV648                160/157 K Xem tại đây
24 8.25-20 SV617 144/141 K Xem tại đây
25 8.25-20 SV646 144/141 K Xem tại đây
 

Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106