THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Thông báo : Bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công Ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

Ngày đăng: 12:05 15/05/2019

0. Noi dung dang bao dau gia SRC 10.5

Nội dung chi tiết kèm các tài liệu liên quan theo file đính kèm dưới đây:

1. CBTT SRC

2. Q_ phe duyet phuong an SRC

3. QD phe duyet de an tai co cau Vinachem

4. Cong van xac nhan so huu co phan SRC

5. Chung thu TDG SRC

6. Uy quyen Kiem toan

7. SRC_17CN_BCTC_KT

8. SRC_18CN_BCTC_KT

9. SRC_19Q1_BCTC

10. DKKD Vinachem

11. Dieu le Vinachem

12. DKKD SRC

13. Dieu le SRC

14. SRC_HD Tu van

15. Quy che thoai von

16. Xac nhan gia khoi diem SRC-15-05-2019

 


Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106