Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Written by Chuyên mục Đại hội đồng cổ đông

1.CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

 

2.QUY CHẾ-page-001 2.QUY CHẾ-page-002 2.QUY CHẾ-page-003 2.QUY CHẾ-page-004

 

2.QUY CHẾ-page-005

 

 

 

 

Giay moi dai hoi 001 Giay moi dai hoi -002

 

 

 

Giay uy quyen - 001

 

Giay uy quyen 02

 

5.BÁO CÁO BĐH-page-0015.BÁO CÁO BĐH-page-0025.BÁO CÁO BĐH-page-0035.BÁO CÁO BĐH-page-0045.BÁO CÁO BĐH-page-0055.BÁO CÁO BĐH-page-0065.BÁO CÁO BĐH-page-0075.BÁO CÁO BĐH-page-0085.BÁO CÁO BĐH-page-0095.BÁO CÁO BĐH-page-0105.BÁO CÁO BĐH-page-011

 

 

 

Bao cao HĐQT -page 01 Bao cao HĐQT -page 02 Bao cao HĐQT -page 03 Bao cao HĐQT -page 04 Bao cao HĐQT -page 05

 

 

 

Bao cao ban kiem soat-page-001 Bao cao ban kiem soat-page-002 Bao cao ban kiem soat-page-003 Bao cao ban kiem soat-page-004 Bao cao ban kiem soat-page-005 Bao cao ban kiem soat-page-006 Bao cao ban kiem soat-page-007

Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh Nam

 

 

9. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN-page-001 

 

 

10.TỜ TRÌNH -CHIA LỢI NHUẬN & CỔ TỨC 2016

 

 

11.TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN & CỔ TỨC 2017

 

 

 

 

12.BÁO CÁO THU NHẬP & THÙ LAO HĐQT, BKS THƯ KÝ 2016

 

 

 

13.TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ 2017

 

 

 

14.TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CTY KIỂM TOÁN -page-01 14.TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CTY KIỂM TOÁN -page-02

 

 

 

15.PHIẾU BIỂU QUYẾT

 

 

 

16. DỰ THẢO BIÊN BẢN-page-001 16. DỰ THẢO BIÊN BẢN-page-002 16. DỰ THẢO BIÊN BẢN-page-003 16. DỰ THẢO BIÊN BẢN-page-004 16. DỰ THẢO BIÊN BẢN-page-005

 

 

 

17. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT-page-001 17. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT-page-002 17. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT-page-003 17. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT-page-004 17. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT-page-005

 

Website:

Bài viết khác

Trả lời