THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Quy định bảo hành sản phẩm

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO HÀNH SẢN PHẨM SĂM LỐP XE MÁY, XE ĐẠP, SĂM Ô TÔ
Của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
(Ban hành kèm theo quyết định số 709/QĐ-TTCL ngày 25 tháng 11 năm 2019)
 

 

Điều 1.  Điều kiện bảo hành:
Công ty chỉ bảo hành những sản phẩm đủ điều kiện bảo hành:
- Sản phẩm loại I do Công ty sản xuất.
- Sản phẩm có những khuyết tật do lỗi của nhà sản xuất.
- Sản phẩm còn trong thời hạn sử dụng là không quá 03 năm kể từ tháng năm sản xuất
Điều 2.   Địa điểm bảo hành:
          Tại Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng: 231 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội hoặc tại địa điểm khác do Tổng Giám đốc Công ty quyết định.
Điều 3.  Thành viên nhóm bảo hành
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Chất lượng (trưởng nhóm), cán bộ Phòng Kỹ thuật cao su, cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp cao su số 1, cán bộ phòng Tiếp thị bán hàng.
Điều 4.  Thời gian bảo hành:
Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại địa điểm nêu ở điều 2 quy định này.
Điều 5. Phương thức bảo hành:
Sản phẩm hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất được đổi miễn phí. Phòng Tiếp thị bán hàng, Chi nhánh, đại lý có trách nhiệm làm các thủ tục trả sản phẩm mới cho khách hàng.
Sản phẩm hư hỏng do lỗi của người sử dụng không được đổi. Phòng Tiếp thị bán hàng có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển trả khách hàng.
Điều 6.  Trình tự bảo hành:
1. Tổ chức thực hiện:
- Phòng Tiếp thị Bán hàng nhận sản phẩm yêu cầu bảo hành và hồ sơ liên quan, cập nhật các thông tin cần thiết của sản phẩm vào “Sổ quản lý sản phẩm bảo hành của khách hàng” và gửi ngay cho nhóm bảo hành. 
- Hàng tuần nhóm bảo hành tổ chức kiểm tra sản phẩm khách hàng kiến nghị bảo hành theo lịch quy định. Trung tâm chất lượng lập biên bản bảo hành sản phẩm theo mẫu M 063B xác định chủng loại, quy cách, mã số sản phẩm, tình trạng hư hỏng của sản phẩm và kết quả bảo hành sản phẩm.
- Trung tâm Chất lượng có trách nhiệm hoàn thiện phiếu đổi sản phẩm (Thời gian thực hiện 01 ngày). Phiếu đổi sản phẩm phải có đủ chữ ký của GĐ XNCS1, TP. KTCS, GĐ. TTCL, Tổng giám đốc/ người được uỷ quyền và được lập thành 02 bản, 1 bản lưu tại Trung tâm Chất lượng, 1 bản gửi phòng Tiếp thị Bán hàng/ khách hàng.
- Kết quả kiểm tra của nhóm  bảo hành là kết quả bảo hành.
2. Thông báo kết quả bảo hành:
- Căn cứ vào biên bản bảo hành của Trung tâm chất lượng, phòng Tiếp thị Bán hàng thông báo cho khách hàng về những sản phẩm được bảo hành và không được bảo hành (Thời gian thực hiện 01 ngày).
- Phòng Tiếp thị Bán hàng, phòng Tài chính Kế toán căn cứ vào phiếu đổi sản phẩm của Trung tâm Chất lượng viết lệnh xuất kho và hoá đơn cho những khách hàng có sản phẩm được bảo hành (Thời gian thực hiện 01 ngày).
3. Thời hạn trả sản phẩm cho khách hàng:
Phòng Tiếp thị Bán hàng căn cứ vào hoá đơn xuất kho của phòng Tài chính Kế toán, phiếu đổi sản phẩm của Trung tâm Chất lượng tiến hành trả mới sản phẩm được bảo hành và trả lại sản phẩm không đủ điều kiện bảo hành cho khách hàng.
3.1. Đối với sản phẩm được bảo hành:
Trả vào đợt cấp hàng gần nhất (sau thời điểm có kết luận bảo hành) cho các Đại lý.
3.2. Đối với sản phẩm không được bảo hành:
- Phòng Tiếp thị bán hàng lấy ý kiến khách hàng về việc nhận lại số sản phẩm không được bảo hành
+ Nếu khách hàng nhận lại số sản phẩm không được bảo hành, Phòng tiếp thị bán hàng làm thủ tục để trả lại cho khách hàng cùng với số sản phẩm được bảo hành theo mục 3.1
+ Nếu khách hàng không nhận lại số sản phẩm không được bảo hành (bằng văn bản) Phòng tiếp thị bán hàng báo cáo Tổng Giám đốc bằng văn bản để chuyển Trung tâm chất lượng cho cắt hủy. Thời hạn xử lý cắt hủy trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được ý kiến của Phòng tiếp thị bán hàng.

 
                                                                                                                   

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO HÀNH SẢN PHẨM LỐP Ô TÔ
Của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng 
(Ban hành kèm theo quyết định số 712/QĐ-TTCL ngày 25 tháng 11 năm 2019)


Điều 1.  Điều kiện bảo hành:
Công ty chỉ bảo hành những sản phẩm đủ điều kiện bảo hành:
- Sản phẩm loại I do Công ty sản xuất;
- Sản phẩm chưa mòn hết vạch bảo hành;
- Sản phẩm có những khuyết tật do lỗi của nhà sản xuất;
- Sản phẩm còn trong thời hạn sử dụng là không quá 05 năm kể từ thời gian sản xuất.
- Sản phẩm không bị tác nhân bên ngoài tác động: Tác động của ngoại lực, ánh nắng mặt trời, tia X, dung môi, …

Điều 2.   Địa điểm bảo hành:
- Công ty CP Cao Su Sao Vàng 231 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội;
- Các đại lý được ủy quyền bảo hành hoặc tại địa điểm khác do Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 3.  Cấp bảo hành:
- Nhóm bảo hành trực tiếp: Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Chất Lượng (trưởng nhóm), cán bộ Phòng Kỹ thuật cao su, cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp cao su số 3, cán bộ phòng Tiếp thị bán hàng;
- Hội đồng thẩm định kỹ thuật bảo hành sản phẩm lốp ôtô: Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật (chủ tịch hội đồng); Thủ trưởng đơn vị và cán bộ trực tiếp tham gia bảo hành của các đơn vị: Trung tâm Chất Lượng, phòng Kỹ thuật Cao su, Xí nghiệp Cao su số 3, phòng Tiếp thị Bán hàng.
- Quyết định của hội đồng thẩm định kỹ thuật là kết luận cuối cùng về kỹ thuật bảo hành sản phẩm.

Điều 4.  Thời gian bảo hành
Thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm có yêu cầu bảo hành tại Công ty đến ngày thông báo kết quả bảo hành cho khách hàng, và tối đa không quá 03 ngày làm thủ tục trả sản phẩm mới cho khách hàng (trừ khi có sự thoả thuận của khách hàng về thời gian trả sản phẩm bảo hành). Thời gian được tính theo ngày làm việc.

Điều 5. Phương thức bảo hành:
- Sản phẩm hư hỏng do lỗi nhà sản xuất: Công ty đổi miễn phí sản phẩm mới cùng loại, hoặc sản phẩm có giá trị tương đương nếu khách hàng đồng ý.
- Sản phẩm hư hỏng do lỗi sử dụng: Công ty không bảo hành và chuyển trả sản phẩm này cho khách hàng sau khi đã mài lô gô SRC để nhận biết sản phẩm đã được kiểm tra.

Điều 6.  Trình tự bảo hành:
1. Tổ chức thực hiện:
- Phòng Tiếp thị Bán hàng nhận sản phẩm yêu cầu bảo hành và hồ sơ liên quan từ khách hàng, cập nhật các thông tin cần thiết của sản phẩm vào hệ thống (phần mềm theo dõi bảo hành lốp ô tô). 
- Nhóm bảo hành tiến hành kiểm tra sản phẩm đề nghị bảo hành theo theo hồ sơ của hệ thống, in và gửi cho các thành viên của Hội đồng thẩm định kỹ thuật.
- Chủ tịch Hội đồng thẩm định kỹ thuật triệu tập các thành viên Hội đồng họp, phân tích và kết luận.
* Đối với sản phẩm của khách hàng ở nước ngoài đề nghị bảo hành phải kèm hình ảnh và video mô tả rõ nét sản phẩm có đủ lô gô, quy cách, mã số, khuyết tật và tình trạng hư hỏng để Hội đồng thẩm định kỹ thuật xem xét quyết định.
2. Thông báo kết quả bảo hành:
- Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thẩm định kỹ thuật, Trung tâm chất lượng làm phiếu đổi sản phẩm (đối với sản phẩm đủ điều kiện bảo hành), làm thư trả lời khách hàng (đối với sản phẩm không đủ điều kiện bảo hành) trình Tổng giám đốc/ người được uỷ quyền ký, chuyển phòng Tiếp thị Bán hàng (Thời gian thực hiện 01 ngày).
- Phòng Tiếp thị Bán hàng, phòng Tài chính Kế toán căn cứ vào phiếu đổi sản phẩm của Trung tâm Chất lượng viết lệnh xuất kho và hoá đơn cho những khách hàng có sản phẩm được bảo hành (Thời gian thực hiện 01 ngày).
3. Thời hạn trả sản phẩm cho khách hàng:
Phòng Tiếp thị Bán hàng căn cứ vào hoá đơn xuất kho của phòng Tài chính Kế toán, phiếu đổi sản phẩm của Trung tâm Chất lượng tiến hành trả sản phẩm mới đối với sản phẩm được bảo hành và trả lại sản phẩm không đủ điều kiện bảo hành cho khách hàng.
3.1. Đối với sản phẩm được bảo hành:
Trả vào đợt cấp hàng gần nhất (sau thời điểm có kết luận bảo hành) cho các Đại lý.
3.2. Đối với sản phẩm không được bảo hành:
Phòng Tiếp thị bán hàng lấy ý kiến khách hàng về việc nhận lại số sản phẩm không được bảo hành
- Nếu khách hàng nhận lại số sản phẩm không được bảo hành, Phòng tiếp thị bán hàng làm thủ tục để trả lại cho khách hàng cùng với số sản phẩm được bảo hành theo mục 3.1
- Nếu khách hàng không nhận lại số sản phẩm không được bảo hành (bằng văn bản) Phòng tiếp thị bán hàng báo cáo Tổng Giám đốc bằng văn bản để chuyển Trung tâm chất lượng cho cắt hủy. Thời hạn xử lý cắt hủy trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được ý kiến của Phòng tiếp thị bán hàng.

Điều 7. Chi phí vận chuyển sản phẩm bảo hành:
Sản phẩm đề nghị bảo hành lần 1 khách hàng không phải thanh toán chi phí vận chuyển. Sản phẩm đề nghị bảo hành lần 2 (là sản phẩm sau khi đã có kết quả không được bảo hành lần 1) khách hàng sẽ phải chịu chi phí vận chuyển nếu các sản phẩm này vẫn không được bảo hành.

 
 

 

Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106